Vores vedtægter

 

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 – Foreningens navn er Chokoladeselskabet.

Stk. 2 – Foreningens hjemsted er Hovedstadsregionen og dens adresse er primært formandens, sekundært kassererens.

§ 2 Formål

Stk. 1 – Selskabets formål er at fremme kendskabet til og interessen for kvalitetschokolade. Ved kvalitetschokolade forstår selskabet chokolade, der med udgangspunkt i kakaobønner af bedste kvalitet har undergået en omhyggelig fremstillingsproces, hvor alle procestrin er udført for at understøtte og fremhæve kakaobønnernes smagsmæssige egenskaber. Syntetiske aromaer, kakaopulver og fremmede fedtstoffer anvendes ikke i fremstillingen.

Stk. 2 – Der afholdes løbende arrangementer, der relaterer sig til foreningens formål. Derudover formidles nyheder via foreningens kommunikationskanaler.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 – Som privatmedlem optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.

Indmeldelse sker ved kontakt til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af kontingentåret.

Stk. 2 – Som firmamedlem optages enhver virksomhed som har virksomhedsmæssig tilknytning til kvalitetschokolade eller som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.

Indmeldelse sker ved kontakt til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af kontingentåret.

Stk. 3 – Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelses indstilling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 4 – Stemmeberettigelse på generalforsamlingen: Ethvert privatmedlem har én stemme og ethvert firmamedlem har én stemme. Æresmedlemmer har én stemme.

Stk. 5 – Beslutning om eksklusion af ethvert medlem, bliver truffet af bestyrelsen. I tilfælde af eksklusion skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, hvis det pågældende medlem ønsker det. Beslutning om eksklusion af et firmamedlem, bliver truffet på generalforsamlingen.

§ 4 Kontingent

Stk. 1 – Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2 – Kontingentet opkræves forud for hvert kontingentår, der starter 1. september.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1 – Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Flere af posterne kan besættes af samme person, men maksimum to poster. Posten som formand og næstformand kan dog ikke bestrides af samme person. Bestyrelsen skal bestå af minimum fem (5) personer og maksimum ni (9) personer, der vælges på den ordinære generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når fem (5), er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv med nye medlemmer, hvis valg dog først vil være at godkende af den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 2 – Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for to(2) år. Medlemmerne kan genvælges. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 3 – Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4 – Senest fjorten (14) dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger tillidsposter. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 5 – Fratrædelse/eksklusion. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere kan varetage sine poster, kan denne vælge at fratræde sin post før tid, ved at indgive en skriftlig erklæring til bestyrelsen, der tages op ved et bestyrelsesmøde. Hvis minimum halvdelen af bestyrelsen mener, at et bestyrelsesmedlem ikke opfylder sin post, kan denne indstilles til eksklusion fra bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6 – Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7 – Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden finder det fornødent, ellers når mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives.

Stk. 8 – Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens (i hans fravær næstformandens) stemme udslaget. Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsens møde.

§ 6 Regnskab & revision

Stk. 1 – Selskabets regnskabsår svarer til medlems-/kontingentår, hvilket vil sige fra 1. september til 31. august.

Stk. 2 – Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to (2) blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Stk. 3 – Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 4 – Foreningens regnskab føres af kassereren.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1 – Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser.

Stk. 2 – Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af kontingentårets anden måned. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst tredive (30) dages varsel.

Stk. 3 – Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af selskabets medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er fjorten (14) dage.

Stk. 4 – Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår, hvilke, der er villige til at modtage genvalg samt hvilke af selskabets medlemmer, bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest fjorten (14) dage inden generalforsamlingen. En liste over samtlige kandidater skal mindst otte (8) dage før generalforsamlingen gøres tilgængelig for foreningens medlemmer.

Stk. 5 – Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8 Forhandlinger på generalforsamlingen

Stk. 1 – Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en dirigent godkendt af generalforsamlingen.

Stk. 2 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag til punkt seks skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten (14) dage inden generalforsamlingen, og den endelige dagsorden skal offentliggøres senest otte (8) dage inden.

Stk. 3 – Afstemning sker ved almindelig håndsoprækning dog skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker dette.

Stk. 4 – For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Ved afstemning i almindelighed kræves simpel majoritet, jf. dog § 9 og §10.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 – Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen. Dette kræver tilslutning fra mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 2 – Forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten (14) dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 – Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Stk. 1 – Til selskabets opløsning kræves mindst 3⁄4 majoritet af samtlige selskabets medlemmer. Er 3⁄4 af selskabets medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest tredive (30) dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3⁄4 af detilstedeværende stemmer.

Stk. 2 – Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af bestyrelsen.

§ 11 Tegning & hæftelse

Stk. 1 – Selskabet forpligter ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 2 – Formanden kan meddele selskabets kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser. Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til en hver tid selskabet tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 12 Datering

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. marts 1992.

Vedtægternes § 7, stk. 1, og § 9, stk. 1 er ændret ved generalforsamlingen den 1. april 1997.

Vedtægternes § 1–12 er ændret ved ekstra-ordinær generalforsamling den 18. april 2007.

Vedtægternes § 2 stk. 2, § 6 stk. 4 og § 7 stk 2 er ændret ved generalforsamlingen den 29. september 2009.

Vedtægternes § 2 stk. 2, § 5 stk. 1 og stk.8, og § 7 stk. 2 er ændret ved generalforsamlingen den 26. oktober 2021.